Summer interns at RamBase

Koding og gevinstrealisering for sommerstudentene

Sommerferien står for tur for de fleste RamBase-ansatte, men i kantinen på Raglamyr dukker det opp noen nye fjes i sommermånedene. I samarbeid med Sildikon Valley har RamBase tatt imot fire studenter som skal få arbeide med spennende prosjekter denne sommeren.  Ulrik Rohde, Katrine Moksheim, Oda Lauritzen og Per Morten Solheim skal alle få bryne seg på ekte problemstillinger knyttet til RamBase.

IMG_7769bFra venstre: Ulrik, Katrine, Oda og Per Morten. 

 

Koding på agendaen

Gjengen er satt sammen i to team fordelt på avdelingene Development og Professional Services. Håkon André Førre Knudsen følger opp studentene på Utvikling og forteller at de tre siste årene har det vært et poeng å gi sommervikarene oppgaver som RamBase kan dra nytte av.

«Vi forteller om et behov og de skal finne løsningen. Vi forteller ikke hvordan de skal løse problemet, men gir dem muligheten til å utforske og utfordre seg selv», forteller Håkon.

IMG_7774Resultatet fra arbeidet til sommervikarene har flere år på rad blitt tatt i bruk i RamBase. Sluttresultatet bli evaluert og kvalitetssikret før det innlemmes i RamBase sin tjenesteleveranse.

For Ulrik er dette andre året som sommervikar, mens Katrine har sin første sommer hos RamBase. Både Ulrik og Katrine er studenter innenfor informatikk, så koding kan de, men rammeverket til RamBase er nytt å sette seg inn i. Begge er enige om at de lærer mye mer i løpet av disse ukene på RamBase, enn de hadde gjort på samme tid på universitetet.

«Det er høyere tempo her, og vi arbeider med faktiske problemstillinger. Vi lærer veldig mye», sier Katrine, som til høsten starter på en master informatikk. 

Når sommeren er over satser Ulrik og Katrine å levere fra seg kode for en work flow automation prosess som kan anvendes i flere forretningsområder i RamBase. 

Resultatet fra arbeidet er bare en av fordelene RamBase sitter igjen med etter at ferien er over. Håkon forteller at det er studentenes bidrag av nye impulser, kreativitet og evne til å utfordre oss tilbake, som er vel så viktig.

«Det er kjekt å følge opp så flinke studenter, det gjør jobbing i sommermånedene givende», sier Håkon om sin rolle som mentor for sommervikarene.

Gevinst-realisering på Professional Services

Studentene Oda Lauritzen og Per Morten Solheim følges opp av Malene Hognaland Medhaug på Professional Services. Oda studerer Logistikk og Supply Chain Management ved høgskolen i Molde og  Per Morten Digital Forretningsutvikling på NTNU i Trondheim. 

Per Morten Solheim og Oda LauritzenDeres oppgave for sommeren er å lage et verktøy for å identifisere og planlegge gevinstrealisering, som kan brukes i salgsprosessen og planlegging av implementeringsprosjekter. Verktøyet vil konsulter i Professional Services i etterkant kunne ta i bruk for å konkretisere hvilke målbare og ikke målbare gevinster en mulig kunde kan oppnå ved å implementer RamBase.

«Oppgaven er veldig stor og da har det vært kjekt å ha en kontaktperson som Malene som kan hjelpe oss med hvem vi kan intervjue for å forstå alle sider av problemstillingen,» forteller begge.

Malene på sin side kan ikke skryte nok av studentene som virkelig har vist engasjement i løpet av sin korte tid i RamBase. Hun trekker også frem det at sommervikarer bidrar med nye impulser og perspektiver på en aktuell problemstilling for Professional Services som positivt.   

«Både Per Morten og Oda tok utfordringen på strak arm, og har jobbet godt med oppgaven gjennom hele sommeren. Resultatet ser også lovende ut!» forteller Malene.

 

Interessert i å lære mer om arbeidshverdagen i RamBase, sjekk ut vår karriere side.  Vi har alltid ledig plass til flinke folk. Se hvilke ledige stillinger vi har ute nå, eller hvem du kan kontakte for å starte en rekrutteringsprosess hos RamBase. 

Coding and realized profits for the summer interns

The summer holidays are next for most RamBase employees, but in the canteen at Raglamyr, some new faces appear during the summer months. In collaboration with Sildikon Valley, RamBase has received four students who will be working on exciting projects this summer. Ulrik Rohde, Katrine Moksheim, Oda Lauritzen and Per Morten Solheim will all be able to focus on real cases related to RamBase.

IMG_7769bFrom the left: Ulrik, Katrine, Oda and Per Morten.

 

Coding on the agenda

The group is made up of two teams divided into the departments' Development and Professional Services. Håkon André Førre Knudsen follows up with the students at Development and says that in the last three years it has been a point to give the summer interns tasks that RamBase can benefit from.

"We talk about a need and they will find the solution. We do not tell them how to solve the problem, but allow them to explore and challenge themselves ", says Håkon.

IMG_7774The results from the work of the summer interns have been used in RamBase for several years in a row. The result will be evaluated and quality assured before it is incorporated into RamBase's service delivery.

For Ulrik, this is his second year as a summer intern, while Katrine has her first summer at RamBase. Both Ulrik and Katrine are students in computer science, so they can code, but the framework of RamBase is new to get acquainted with. Both agree that they learn much more during these weeks on RamBase than they would have done in the same amount of time at the University.

"There is a higher pace here, and we are working on actual cases. We learn a lot ", says Katrine, who will start on a master's in computer science come fall.

When the summer is over, Ulrik and Katrine aim to deliver a code for a workflow automation process that can be used in several business areas for RamBase.

The result of the work is just one of the benefits RamBase is left with after the holiday is over. Håkon says that it is the students' contribution of new impulses, creativity, and ability to challenge us back, which is just as important.

"It's nice to follow up on such good students, it makes working in the summer months rewarding," says Håkon about his role as a mentor for the summer interns

Profit realization on Professional Services

Students Oda Lauritzen and Per Morten Solheim are followed up by Malene Hognaland Medhaug at Professional Services. Oda studies Logistics and Supply Chain Management at Molde University College and Per Morten studies Digital Business Development at NTNU in Trondheim.

Per Morten Solheim og Oda Lauritzen

Their task for the summer is to create a tool for identifying and planning profit realization, which can be used in the sales process and planning implementation projects. Consultants in Professional Services can subsequently use the tool to specify which measurable and non-measurable gains a potential customer can achieve by implementing RamBase.

"The task is very big and it has been nice to have a contact person like Malene who can help us with finding whom we can interview to understand all aspects of the problem," both say.

Malene, on the other hand, cannot boast enough of the students who have shown commitment during their short time in RamBase. She also points out that summer substitutes contribute with new impulses and perspectives on a current issue for Professional Services as positive.  

"Both Per Morten and Oda took the challenge head-on, and have worked well with the task throughout the summer. The result also looks promising! ” tells Malene.


Interested in learning more about everyday work in RamBase? Check out our career page. We always have space for skilled people. See what vacancies we have out there now, or who you can contact to start a recruitment process at RamBase.