Skip to content
×
×

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven

Sist oppdatert 27. mai 2024.

Åpenhetsloven, som trådte i kraft 1. juli 2022, har som mål å fremme respekten for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i selskaper.

Åpenhetsloven krever at selskaper som omfattes av loven, innfører en systematisk og omfattende tilnærming for å sikre at grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold ivaretas på alle nivåer av virksomheten deres. For å overholde loven må selskaper identifisere områder i verdikjeden der de har eller kan ha en negativ innvirkning på menneskers og arbeidstakeres rettigheter.

 

Om RamBase

RamBase, grunnlagt i 1992, er et Software-as-a-Service (SaaS) system utviklet i Norge og distribuert gjennom sertifiserte partnere. RamBase Cloud ERP-systemet tilbyr en omfattende forretningsløsning som sømløst integrerer hele verdikjeden i et system. 

RamBase eies, driftes og markedsføres av Jakob Hatteland Computer AS (JHC), som er en del av Hatteland Gruppen. Med en solid global tilstedeværelse har JHC datterselskap i Norge, Sverige, Storbritannia og Polen som deltar i utvikling, salg og leveranse av RamBase. I tråd med JHC  For å styrke kundestøtten og servicekvaliteten ytterligere har RamBase etablert egne lokale selskaper i Storbritannia og Polen.

I tråd med Hatteland Gruppens overordnede praksis er JHC dedikert til å fremme menneskerettigheter og opprettholde ordentlige arbeidsforhold gjennom hele sin virksomhet og verdikjede.

 

Rammeverk for etterlevelse

I RamBase er vi engasjert i å dyrke en kultur preget av integritet, respekt for menneskerettigheter og bærekraftig innkjøp. Dette engasjementet gjelder for hele organisasjonen vår og gjennom hele verdikjeden vår. Vi har et vedvarende mål om å være et positivt eksempel og kontinuerlig forbedre våre praksiser. Ved hvert steg vi tar, søker vi å bli bedre og gjøre det bedre.

Våre eksisterende prosedyrer sikrer allerede at vi har ordentlige arbeidsforhold og beskytter menneskerettighetene. I samsvar med åpenhetsloven har vi også implementert ekstra prosedyrer for å sikre vår etterlevelse og aktivt strebe etter kontinuerlig forbedring ihht til loven. 

Vi er dedikerte til kontinuerlig forbedring og vil jevnlig gjennomgå og oppdatere våre prosedyrer i tråd med nye beste praksiser og reguleringsutviklinger. Ved å implementere disse tiltakene ønsker vi å fremme gjennomsiktighet, ansvarlighet og etisk atferd i hele vår organisasjon og verdikjede.

 

Etiske retningslinjer og retningslinjer for atferd

RamBase har en etablert Etiske retningslinjer og retningslinjer for atferd som veileder adferd og handlinger for alle ansatte. Disse retningslinjenen etablerer standarder for integritet, profesjonalitet og etisk atferd som forventes av hver enkelt person i organisasjonen vår. Vi sørger for at våre ansatte er klar over disse kodene og etterlever dem i alle aspekter av sitt arbeid. 

 

Retningslinjer for adferd og etikk for leverandører og forretningspartnere 

Som en del av vårt engasjement for å fremme ansvarlig arbeidspraksiser, har vi vedtatt Hatteland Gruppens Retningslinjer for adferd og etikk for leverandører og forretningspartnere. Disse retningslinjene fastsetter de etiske forventningene og standardene vi krever fra våre leverandører og forretningspartnere. Vi kommuniserer disse retningslinjene og samarbeider aktivt med partnerne våre for å sikre etterlevelse av dem.

 

Retningslinje for bærekraftige innkjøp

Vi har etablert en Retningslinje for bærekraftig innkjøp for å veilede våre innkjøpsprosesser. Denne retningslinjen legger frem vårt engasjement for å ta hensyn til miljømessige, sosiale og økonomiske faktorer ved valg av leverandører og beslutninger om innkjøp. Vi har som mål å samarbeide med leverandører som deler vårt engasjement for bærekraft og ansvarlige forretningspraksiser.


Retningslinjer for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Å respektere og fremme menneskerettigheter og sikre ordentlige arbeidsforhold er fundamentalt for vår virksomhet. Vi har implementert en Retningslinjer for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, som gjenspeiler vårt engasjement for å opprettholde internasjonalt anerkjente arbeidsstandarder og fremme rettferdig behandling, mangfold og inkludering i vår arbeidsstyrke og verdikjede.


Prosedyre for etterlevelse av Åpenhetsloven

For å sikre etterlevelse av Åpenhetsloven har vi etablert en dedikert Prosedyre for etterlevelse av Åpenhetsloven. Denne prosedyren beskriver trinnene vi tar for å identifisere, forebygge og håndtere eventuelle potensielle risikoer knyttet til åpenhet og etiske praksiser som fastsatt av Åpenhetsloven. Vi gjennomgår og oppdaterer jevnlig denne prosedyren for å være i samsvar med reguleringskravene.


Prosedyre for vurdering av aktsomhet

Vi har en etablert Prosedyre for vurdering av aktsomet som vi benytter i å evaluere potensielle leverandører og forretningspartnere. Denne prosessen inkluderer en vurdering av deres åpenhet, etisk atferd, bærekraftspraksis og overholdelse av menneskerettighetsstandarder. Ved å gjennomføre disse vurderingene ønsker vi å velge leverandører som deler vårt engasjement for ansvarlige forretningspraksiser.

 

Vurdering av aktsomhet

Vi har et etablert overordnet risikovurderingssystem som identifiserer generelle områder med betydelig risiko innenfor vår organisasjon og verdikjede. Vi har kartlagt de viktigste operasjonene i vår verdikjede for å identifisere aktiviteter, geografiske områder eller forretningsforbindelser som utgjør en høyere risiko for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Vår tilnærming er basert på OECD retningslinjer for vurdering av aktsomhet i ansvarlig forretningspraksis. Risikovurderingen utgjør grunnlaget for den aktsomhetsvurderingen som loven krever. Denne vurderingen oppdateres årlig, og resultatene dokumenteres her.

For perioden 1. januar til 31. desember 2023 viser våre vurderinger at den største risikoen for negativ innvirkning på grunnleggende menneskerettigheter og arbeidsforhold er knyttet til anskaffelse av IT-utstyr og varer (merch). For å minimere enhver negativ innvirkning, søker vi bærekraftige løsninger så langt det er mulig. Vi overvåker også nøye våre partnere og leverandører og krever dokumentasjon på et felles engasjement for å respektere grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

I tilfeller der vi er usikre på hvilken innvirkning våre partnere og leverandører kan ha på verden, krever vi en grundig forklaring og støttedokumentasjon. Dersom den mottatte dokumentasjonen ikke tilfredsstiller beskyttelsen av grunnleggende menneskerettigheter og ordentlige arbeidsforhold, kan dette få konsekvenser for den kontraktsmessige forholdet med oss. I normale tilfeller vil vi søke å påvirke leverandøren for å minimere risiko og rette opp eventuelle brudd som er begått.

 

Varslingskanaler

Vi oppfordrer ansatte, partnere og leverandører til å ta kontakt angående eventuelle spørsmål eller problemer knyttet til aktsomhetsvurdering. Vi har tilgengelige kommunikasjonskanaler for å sikre at alle som er involvert i våre aktiviteter føler seg trygge på å ta opp bekymringer og søke avklaring.

For ansatte i vår organisasjon har vi interne kanaler for å rapportere potensielle brudd på grunnleggende menneskerettigheter eller arbeidsforhold. Vi har varslingsordninger på plass for å beskytte identiteten til de som velger å stå frem og rapportere eventuelle uregelmessigheter. Vi tar slike rapporter på alvor og gjennomfører grundige undersøkelser for å håndtere identifiserte problemer umiddelbart. 

Vi har en ekstern varslingskanal som kan benyttes av egne ansatte og andre interessenter. Varslingsordningen er utformet for å beskytte identiteten til de som velger å stå frem og rapportere eventuelle uregelmessigheter.

 

Mer informasjon?

Våre partnere og leverandører oppfordres til å engasjere seg med oss angående spørsmål om aktsomhetsvurdering. Vi har utpekt kontaktpersoner som er ansvarlige for å håndtere slike henvendelser og tilby nødvendig dokumentasjon. Vi forventer at våre partnere og leverandører viser et engasjement for å respektere menneskerettigheter og opprettholde ordentlige arbeidsforhold.

Vi håper at etter å ha lest denne uttalelsen, vil du ha en klar forståelse av hvordan RamBase tar de problemstillingene som omhandles av Åpenhetsloven på alvor og arbeider kontinuerlig med dem. Hvis du ønsker ytterligere informasjon, kan du be om dette skriftlig. Du kan kontakte oss her.